شرکتی                        اقتصادی                           پایه             تعرفه ها بر اساس تومان
                       تومان 14                               16 تومان                       17 تومان               تعرفه پیامک اپراتور 50001    
                       18                        20                        22                   تعرفه پیامک اپراتور1000
                       18                        20                       22                           تعرفه پیامک اپراتور 2000 و 3000
                       16                       18                       20                        تعرفه پیامک اپراتور 021   
                      1000 عدد                        700 عدد                        0                       پیامک هدیه 
 دائمی، بدون هزینه تمدید
                   180000 تومان                    تومان        90000                     رایگان                      قیمت سامانه 


Monday, June 22, 2020

« Back