اعتبار مکالمه

اعتبار مکالمه سه ماهه

15000 هزار تومان اعتبار مکالمه (سه ماه)
خطوط تجاری
خطوط خانگی

اعتبار مکالمه یک ماهه

10000 هزار تومان اعتبار مکالمه یکماهه
خطوط تجاری
خطوط خانگی